STATUT al „ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA”

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

ART.1. Denumirea Asociaţiei este „ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA”

ART.2. „ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” este persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată Conform OG nr. 26/2000, din 30/01/2000, versiune actualizată la data de 22/12/2008 cu privire la asociaţii şi fundaţii completată prin OG nr. 37/2003, se constituie persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Asociaţia are independenţă financiar-contabilă, bugetară şi managerială şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legilor în vigoare în România şi a prezentului „STATUT” anexat la actul constitutiv.

ART.3. „ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIȘOARA” constituie, pe durată nedeterminată, cu începere de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti de înfiinţare în registrul special de persoane juridice-fundaţii.

ART.4. „ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” are sediul în Timişoara; la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, la Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119. Orice schimbare a sediului se va face cu aprobarea Consiliului Director, respectând condiţiile de formă şi publicitate prevăzute de lege.

ART.5 „ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” are sigla reprezentată prin următorul simbol:

CAP. II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

ART.6.
6.1. Scopul “ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” este:
• reprezentarea intereselor studenţilor de la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, atât în relaţia cu organele de conducere ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, cât şi în relaţia cu orice alte terţe persoane;
• de a promova relaţiile de colaborare profesională şi prietenie dintre studenţii de la Facultăţile de Medicină Veterinară din ţară şi din străinătate;
• de a efectua demersurile necesare pentru efectuarea practicii de profil, de către studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, atât în ţară cât şi în străinătate, în cabinete, respectiv instituţii specializate;
• de a sprijini studenţii în rezolvarea problemelor profesionale, organizatorice, administrative sau sociale cu care aceştia se confruntă;
• de a lărgi perspectivele acestora în domeniul profesiei de medic veterinar, precum şi în alte domenii de interes general;
• de a funcţiona ca un liant între studenţi şi cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara;
• de a identifica şi ajuta/sprijini, în orice mod permis de legislaţia în vigoare, animalele cu sau fără stăpân (comunitare), pe cele maltratate/abuzate/rău tratate, aflate în • dificultate/suferinde/bolnave/cu handicapuri/malformaţii;
• de a plasa animalele fără stăpân în familii adoptive, atât temporar, cât şi în mod permanent;
• de a sesiza autorităţile competente în vederea aplicării măsurilor legale împotriva celor care se fac vinovaţi de rele tratamente/cruzimi aplicate animalelor, atât fără stăpân cât şi cu stăpân;
• de a raporta oricare rele tratamente/acte de cruzime împotriva animalelor, poliţiei animalelor şi oricăror alte autorităţi competente prezente sau viitoare, pentru o cât mai bună informare şi sprijinire a unor astfel de instituții;

6.2. Pentru realizarea scopului propus, “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” va desfăşura următoarele activităţi:
• afilierea naţională şi internaţională la organizaţii cu interese comune:
• efectuarea schimburilor de experienţă între diverse centre universitare din ţară şi din străinătate;
• realizarea de parteneriate cu instituţii publice, firme din domeniul veterinar precum şi cu alte asociaţii de profil;
• realizarea publicaţiilor proprii;
• organizarea unui Congres al Studenţilor în Medicină Veterinară;
• realizarea, editarea şi distribuirea de materiale informative cu caracter ştiinţific;
• organizarea de activităţi cultural-educative şi de agrement;
• promovarea, susţinerea şi reprezentarea intereselor studenţilor la medicină veterinară;
• organizarea şi promovarea practicii de vară în ţară şi străinătate;
• organizarea de cursuri suplimentare în domeniul veterinar;
• organizarea de evenimente cu scop ştiinţific şi cultural;

6.3. Consiliul Director va putea, printr-o hotărâre, să lărgească sfera de atribuţii ale Asociaţiei. De asemenea, Consiliul Director va putea organiza Asociaţia pe departamente specializate, în funcţie de necesităţi.

CAP. III. MEMBRII ASOCIAȚIEI

ART.7.
7.1. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii:
a. Membrii Fondatori: sunt cei care au înfiinţat Asociaţia şi au semnat actul de Constituire.

b. Membrii de Onoare: persoane fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină în mod deosebit Asociaţia. În funcţie de sprijinul acordat Asociaţiei, Consiliul Director va stabili prin hotărâre persoanele care întrunesc condiţiile necesare pentru a face parte din această categorie. Membrii de onoare sunt membri fără drept de vot. Ei pot însă să facă recomandări în măsura în care doresc.
c. Membri Pasivi: cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei.
d. Membri simpatizanţi: vor putea participa la toate activităţile Asociaţiei însă nu vor avea drept de vot.
e. Membri Activi: cei care se asociază ulterior fondării, contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociaţiei (cei puţin prin plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare de membru), şi desfăşoară în mod constant activităţi de sprijinire a Asociaţiei, prin realizarea efectivă a activităţilor mai sus enumerate. În schimbul activităţilor efectiv realizate şi a cotizaţiilor lunare achitate către Asociaţie, aceşti membrii vor avea în mod exclusiv drept de vot în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.
f. Membri Alumni: persoane care au avut o activitate remarcabilă pe perioada desfaşurată ca voluntar în ASMVT. Această categorie de membru se poate cumula cu oricare altă categorie de membru și se hotărăște doar prin votul Consiliului Director.

7.2. În funcţie de activitatea fiecărui membru al Asociaţiei, Consiliul Director va stabili semestrial, prin hotărâre, categoria în care se încadrează fiecare membru.
7.3. Pot face parte din ASMVT până la 20 la sută din numarul total de membrii, persoane din alte facultăți, în afară de Facultatea de Medicina Veterinară din Universitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului Regele „Mihai I al Romaniei” din Timișoara.
7.4. Membrii ASMVT, nu pot fi membri activi cu drept de vot daă fac parte și din alte ONG-uri din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele „Mihai I al Romaniei” din Timișoara., care iși asumă reprezentarea studenșească.

ART.8. Persoanele juridice şi fizice care ulterior constituirii Asociaţiei, îşi manifestă intenţia de a dobândi calitatea de membru al Asociaţiei, trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
• să aibă statutul de student;
• să cunoască şi să fie de acord cu prevederile Statutului Asociaţiei şi ale Actului Constitutiv;
• să îşi manifeste voinţa de a sprijini realizarea scopului Asociaţiei;
• să dispună de capacitatea de a contribui la acţiunile Asociaţiei;
• să respecte regulamentele de ordine interioră ale Asociatiei.

ART.9.
9.1. Pentru dobândirea calităţii de membru, persoanele juridice şi fizice în cauză trebuie să depună o cerere la Consiliul Director.
9.2 Primind cererea, Consiliul Director o examinează şi în funcţie de activitatea fiecărui membru al Asociaţiei, Consiliul Director va stabili semestrial, prin hotărâre, categoria în care încadrează fiecare membru.

ART.10. încetarea activităţii de membru are loc:
• Nu mai are statutul de student;
• prin renunţare, formulată în scris şi adresată Consiliului Director;
• prin deces sau punere sub interdicţie;
• prin suspendare temporară decisă de Consiliul Director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor Asociaţiei;
• prin excludere pe baza hotărârii Adunării Generale şi a avizului consultativ al Consiliului Director, pentru fapte culpabile săvârşite împotriva intereselor Asociaţiei;
• încetarea activităţii Asociaţiei, în condiţiile legii.

CAP.IV. DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
ART. 11.
11.1. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a. de a participa la toate acţiunile organizate de Asociaţie;
b. de a fi informaţi asupra tuturor acţiunilor organizate de Asociaţie;
c. de a beneficia şi folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor Asociaţiei mijloacele aflate în patrimoniul acesteia;
d. de a renunţa la calitatea de membru;
e. de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a Asociaţiei;
f. de a face recomandări pentru primirea de noi membri şi pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
g. de a reprezenta Asociaţia, pe baza de delegaţie scrisă, la reuniuni și acţiuni interne şi internaţionale;
h. de a adresa cereri şi reclamaţii la orice nivel al Asociaţiei şi de a solicita răspuns.

11.2. Membrii de Onoare, Membrii Pasivi si Membrii Alumni ai Asociaţiei pot să participe la lucrările Adunării Generale, să facă recomandări şi propuneri, fără a avea drept de vot.

CAP.V. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

ART.12. Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:
• să achite cotizaţia stabilită prin actele Asociaţiei;
• să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului şi hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director;
• să nu folosească bunurile Asociaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Asociaţiei;
• să se abţină de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel Asociaţia;
• să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de Asociaţie, cu excepţia membrilor de onoare;
• să nu iniţieze acţiuni care ar putea implica în vreun fel Asociația, fără împuternicire din partea Adunării Generale a Asociaţiei;
• să participe în mod regulat la întrunirile organului de conducere respectiv şi să îndeplinească sarcinile funcţiei de conducere pe care o deţine.

ART.13.
13.1.Asociaţia este responsabilă, prin intermediul patrimoniului său pentru toate angajamentele contractuale efectuate de către reprezentanţii săi, în limitele competenţelor lor.
13.2. Membrii Asociaţiei sunt răspunzători, sub toate formele pe care le îmbracă răspunderea, pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce Asociaţiei prin fapta lor, în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii dintre cele prevăzute la articolul precedent sau în actele elaborate ulterior de către Asociaţie, în baza prezentului Statut.

CAP.VI. ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL

ART.14. “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ DIN TIMIŞOARA” are următoarele organe:
a. organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
• Adunarea Generală
• Consiliul Director
b. organul de control financiar:
• Cenzorul

ART.15. ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală este formată din toţi membrii Asociaţiei, cu menţiunea că dreptul de vot aparţine exclusiv membrilor activi.

ART.16. ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
• discută, adoptă, modifică sau rectifică conform voinţei exprimate prin vot, proiectele de lucru ale organizaţiei şi în mod excepţional, statutul Asociaţiei;
• aprobă modalităţile de constituire ale resurselor Asociaţiei;
• alege preşedintele Asociaţiei în cadrul celei de-a doua luni a anului universitar o dată la doi ani prin vot egal şi secret;
• alege membrii Consiliului Director, o data la doi ani prin vot egal si secret;
• analizează activitatea Consiliul Director şi modul în care s-au alocat resursele;
• decide asupra emiterii şi excluderii membrilor din Asociaţie.

ART.17.
17.1.Adunarea Generală se întruneşte semestrial, în sesiuni ordinare, și de câte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară sau ori de câte ori este convocată de către preşedinte, de către cel puţin jumătate plus unul din membrii Consiliului Director și de către Cenzor, în şedinţă extraordinară.
17.2.În mod excepţional, Adunarea Generală se poate auto-convoca, cu renunţarea la toate formalităţile, printr-un proces verbal semnat de cel puţin 1/3 din membrii săi cu drept de vot.
17.3.Preşedintele Asociaţiei prezidează şedinţele Adunării Generale.
17.4.La şedinţele Adunării Generale pot participa cu drept de opinie însă fără drept de vot, persoane care nu sunt membrii activi ai Asociaţiei, la invitaţia preşedintelui.

ART.18. Hotărârile Adunării Generale vor fi adoptate cu o majoritate de 50% plus 1 din membrii activi cu drept de vot prezenţi.

ART.19. Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale se consemnează printr-un proces verbal aprobat şi semnat de preşedinte şi contrasemnat de ceilalţi membri ai Consiliului Director prezenţi la şedinţă.

ART.20. Dreptul de iniţiere a proiectelor de hotărâri aparţine Preşedintelui și Consiliului Director sau unui grup de cel puţin trei membri ai Adunării Generale.

ART.21. Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de către preşedinte sau în absenţa acestuia va putea participa un membru din Consiliul Director desemnat de către preşedinte. Dezbaterile din Adunarea Generală vor fi consemnate într-un registru de procese verbale de către secretarul General.

ART.21. CONSILIUL DIRECTOR este organul decizional şi operativ al Asociaţiei şi este alcătuit din patru membrii:
• preşedinte
• vicepreşedinte interne
• vicepresedinte externe
• secretar general

ART.22. Membrii Consiliului Director sunt alesi de membrii cu drept de vot ai Adunării Generale.

ART. 23.
23.1. Consiliul Director se întruneşte lunar în şedinţe ordinare. Oricare din membrii Consiliului pot solicita convocarea la şedinţe extraordinare.
23.2. Consiliul Director este statuar întrunit în condiţiile participării a jumătate plus unul din numărul membrilor săi. În cazul în care Consiliul Director nu este statuar întrunit, şedinţa se suspendă, urmând a fi întrunit la o dată ulterioară.
23.3. Preşedintele Asociaţiei prezidează Consiliul Director.
23.4. La şedinţele Consiliului Director pot participa cu drept de opinie însă fără drept de vot, persoane care nu sunt membrii activi ai Asociaţiei, la invitaţia preşedintelui.

ART.24.
24.1. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare, prin majoritate simplă a voturilor.
24.2. Actele emise de Consiliul Director vor fi semnate de preşedinte şi contrasemnate de vicepreşedinți sau de secretar. Actele nesemnate de preşedinte sunt nule.

ART.25. Dezbaterile din Consiliul Director vor fi semnate de preşedinte şi contrasemnate de ceilalţi membri prezenţi la şedinţă.

ART.26.
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
• urmăreşte modul în care se respectă drepturile şi îndatoririle membrilor şi emite decizii în acest sens;
• stabileşte şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
• stabileşte şi aprobă organigramele şi regulamentele de ordine interioară;
• urmăreşte cum se constituie fondurile Asociaţiei, cum se aplică şi cum se cheltuie bugetul de venituri şi cheltuieli;
• reprezintă, prin intermediul preşedintelui, Asociaţia la nivel naţional şi internaţional;
• încheie acorduri, parteneriate, alianţe cu alte organizaţii din ţară sau din străinătate;
• stabileşte cuantumul taxei de înscriere, al taxei de afiliere şi al cotizației de membru;
• decide asupra modului de acţiune în situaţii excepţionale;
• alte atribuţii încredinţate de Adunarea Generală;
• în mod excepţional, Consiliul Director poate modifica atribuţiile specifice ale membrilor săi, în funcţie de necesităţile Asociaţiei;
• își asumă responsabilitatea pentru toate proprietăţile şi bunurile încredinţate Asociaţiei;
• decide schimbarea sediului Asociaţiei, în condiţiile prevăzute de lege.

ARI. 27. PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI
27.1. Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală prin vot egal şi secret, pe bază de candidatură.
27.2. Este declarat ales candidatul care a întrunit la primele alegeri jumătate plus unul din voturile alegătorilor.
27.3. În cazul în care nici unul din candidaţi nu a întrunit jumătate plus unul din voturi, se organizează noi alegeri între primii doi candidaţi stabiliţi în urma numărului de voturi de la primele alegeri. Noile alegeri se organizează în termen de cel mult cinci zile de la primele alegeri. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

ART. 28.
28.1. Un membru poate îndeplini funcţia de preşedinte pentru cel mult două mandate.
28.2. Mandatul preşedintelui este de doi ani universitari şi se exercită de la data alegerii, în măsura în care la alegerile efectuate în mod obligatoriu anual, preşedintele nu este schimbat de către Adunarea Generală şi este astfel confirmat în funcţie până la expirarea mandatului.
28.3. în timpul mandatului, preşedintele nu poate îndeplini o altă funcţie în cadrul Consiliului Director.

ART.29. Preşedintele îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor Asociaţiei;
b. încheie acte juridice, parteneriate sau asocieri cu alte organizaţii;
c. elaborează sau aprobă proiectele ordinii de zi şi asigură menținerea ordinii şi disciplinei în cadrul şedinţelor;
d. asigură respectarea Statutului şi a altor acte emise de Adunarea Generală şi de Consiliul Director;
e. semnează hotărârile, deciziile şi alte acte emise de Adunarea Generală şi de Consiliul Director, precum şi procesele verbale ale şedinţelor;
f. anunţă deciziile şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
g. propune revocarea din funcţie a membrilor Consiliului Director;
h. sprijină activitatea celorlalţi membri ai Consiliului Director;
i. delegă autoritate membrilor pentru diferite funcţii sau activităţi, după consultarea cu membrii Consiliului Director;
j. înainte de a-şi prezenta candidatura trebuie să pună la dispoziţia tuturor membrilor obiectivele propuse de-a lungul mandatului său; în caz de nerespectare flagrantă a acestor obiective pe parcursul mandatului său, membrii cu drept de vot vor putea propune demiterea sa;
k. mandatul său este de doi ani, acesta nu poate fi candidat mai mult de două mandate, indiferent de hotărârile ordinare sau extraordinare ale organelor de conducere;
l. reprezintă Asociaţia la întruniri, conferinţe şi alte evenimente;
m. calitatea de repetent este incompatibilă cu cea de preşedinte al Asociaţiei;
n. la terminarea mandatului, preşedintele poate deveni membru de onoare;
o. asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală a organizaţiei;
p. întruneşte la nevoie, Consiliul Director şi Adunarea Generală;
q. deţine ştampila organizaţiei;
r. deţine actele de constituire ale Asociaţiei;
s. are alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din prezentul statut.

ART. 30. Vicepreşedintii Asociaţiei sunt alei de Adunarea Generală prin vot egal și secret.

ART.31.
31.1. Un membru poate îndeplini funcţia de vicepreşedinte pentru cel mult două mandate.
31.2. Mandatul vicepreşedintelui este de doi ani şi se exercită de la data alegerii.
31.3. Vicepreşedintele îşi exercită mandatul până la data alegerii noului vicepreşedinte.
31.4. În timpul mandatului, vicepreşedintele interne/externe nu poate îndeplini o altă funcţie în cadrul Consiliului Director.

ART.32. Vicepreşedintele interne/externe îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. exercită, prin delegare, atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia şi îl ajută la bunul mers al activităţilor;
b. conduce compartimentele şi domeniile de activitate potrivit delegării încredinţate de preşedinte;
c. îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Statut, hotărâri ale Adunării Generale, decizii ale Consiliului Director sau dispoziţii ale preşedintelui, Anexe ale statutului.

ART.33. Vicepreşedintele pot fi revocat din funcţie la propunerea preşedintelui de către Adunarea Generală.

ART.34. Pentru activitatea lui, vicepreşedintele răspunde în faţa Preşedintelui, a Consiliului Director şi a Adunării Generale, în ordinea menţionată.

ART.35.
35.1. Vacanţa funcţiei de vicepreşedinte intervine în caz de demisie, de revocare din funcţie, de incompatibilitate, de imposibilitatea definitivării a exercitării atribuţiilor sau de deces.
35.2. În termen de cinci zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de vicepreşedinte, se va delega un vicepresedinte interimar până la organizarea de noi alegeri.
35.3. Dacă funcţia de vicepreşedinte devine vacantă temporar, interimatul se asigură de către unul din membrii Adunării Generale, desemnat de Preşedinte.

ART.36. Alţi membri ai Consiliului Director, sunt aleşi de Adunarea Generală.

ART.37. În timpul mandatului, nici un membru al Consiliului Director nu poate îndeplini o altă funcţie în cadrul Consiliului Director.

ART.38. Atribuţiile permanente specifice fiecăruia dintre membrii Consiliului Director sunt aduse la cunoştinţa Adunării Generale.

ART.39. Pentru toţi membrii Consiliului Director, cu excepţia preşedintelui, sunt valabile prevederile art. 34, 35, 36.

ART.40. Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală, cu un mandat de doi ani.

ART.41.
41.1. Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. controlează utilizarea resurselor financiare ale Asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c. alte atribuţii stabilite prin Statut sau de către Adunarea Generală.

41.2. Secretarul Asociaţiei execută toată atribuţiile administrative şi organizatorice ale Asociaţiei.

CAP.VII. PATRIMONIUL

ART.42. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, constă în 450 lei, în numerar şi s-a constituit prin contribuţia membrilor fondatori.

ART.43. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, în numele Asociaţiei.

ART.44. Veniturile Asociaţiei provin din:
a. taxe de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
b. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c. valorificarea activităţilor desfăşurate de către Asociaţie;
d. donaţii, sponsorizări sau legate de persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, potrivit prevederilor legale;
e. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
f. alte venituri obţinute în baza prevederilor legale.

ART.45. Asociaţia poate deschide conturi în lei şi valută în orice bancă din țară și străinătate în conformitate cu legile în vigoare.

CAP.VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
ART.46. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute de lege.

ART.47. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a. prin decizia Asociaţiei, atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea;
b. de plin drept:
• când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;
• când Asociaţia, din cauza de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze;
• când organele de control nu mai pot fi constituite, în conformitate cu Statutul Asociaţiei;
• când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege.
Existenţa situaţiilor prevăzute la lit. b vor fi constatate la Adunarea Generală.
c. prin hotărâre judecătorească:
• când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
• când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
• când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
• când Asociaţia a devenit insolvabilă;
• orice alt caz prevăzut de legislaţia în vigoare.

ART.48. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.

ART.49. Oricare ar fi cauza încetării personalităţii juridice a Asociaţiei, patrimoniul acesteia va fi transmis către FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA, spre a fi utilizat în scop identic sau asemănător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART.50. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAP.IX. DISPOZIŢII FINALE

ART.51. Asociaţia se poate asocia cu organizaţii naţionale şi internaţionale, cu condiția respectării scopului şi a obiectivelor sale.

ART.52. Prevederile prezentului “Statut” se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, orice dispoziţie contrară fiind nulă.

ART.53. Asociaţia va dispune de cont bancar, ştampilă, insignă şi emblemă proprie.

ART.54. Prevederile prezentului “Statut” intră în vigoare din momentul adoptării lui în prima Adunare Generală.

ART.55. Toate actele/documente emise de ASMVT vor fi insotite cu Antet Oficial decis de către Consiliul Director.

ART. 56. În cazul apariţiei unor contradicţii între ROI şi Statutul ASMVT, primatul îl are Statutul ASMVT.

ART. 57 – Prezentul Statut poate fi modificat cu majoritate simplă în cadrul Adunării Generale, în sesiuni ordinare sau extraordinare ale acesteia.

ART. 58 – Prezentul Statut are un număr de 12 pagini, intră în vigoare la data de xx.xx.xxxx

 

 

ASMVT este membru: